Horeca +371 28 142 000 ☎ Grilbārs- +371 299 999 06 info@meatme.lv

I Līguma priekšmets

 1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes meatme.lv, turpmāk Internetveikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “MeatMe”, reģistrācijas Nr.40203172112 juridiskā adrese: Lūcijas iela 12, Baloži, LV-2112, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam.
 2. Pircējs – rīcībspējīga fiziska persona, kas veic pasūtījumu internetveikalā. Veicot pasūtījumu Internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā.
 3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  pasūtījumu un atbilstoši Līgumam ir veicis samaksu par Preci.
 4. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.
 5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī.
 6. Ievērojot Pārdevēja tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēju skaitu.
 7. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

II Reģistrācija

 1. Lai varētu izmantot internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas Internetveikalā ievadot savu vārdu, uzvārdu, kā arī norādot datus saziņai – tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi.
 2. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus.
 3. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.
 4. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas datu apstrāde citiem mērķiem var notikt tikai ar Pircēja piekrišanu.
 5. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.
 6. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi, un pēc tam tiks droši iznīcināti.

III Preču pasūtīšana

 1. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un telefona numuru.
 2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz  Līgumā norādītiem noteikumiem.

IV Preču cena un apmaksas kārtība

 1. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas euro ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli, kāds tas būs nodokļa rēķina izrakstīšanas dienā. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.
 2. Pircējs par precēm norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas (priekšapmaksas kārtībā), izmantojot Internetveikalā norādīto apmaksas sistēmu.
 3. Tikai saņemot samaksu par precēm, tiek izpildīts pasūtījums un prece tiek izsniegta Pircējam preces izsniegšanas vietā. Samaksa par preci uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos.
 4. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītā preču cena.

V Preču izsniegšanas vieta

 1. Pārdevējs izsniedz Preces Pārdevēja struktūrvienībā “Veikals” Rīgā, Bāriņu ielā 5, Rīgā, LV-1002.
 2. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preču piegādi atteikt vai piedāvāt mazāku daudzumu pieprasīto preču.
 3. Ja Pārdevējs nodod Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. Minētais pārskaitījums tiek veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc preču piegādes.
 4. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai.
 5. Ja preču izsniegšana nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot maksu par bojātajām precēm, ja preces to neizņemšanas rezultātā ir sabojājušās. Iestājoties iepriekš minētajiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs iepriekš minēto samaksu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas.
 6. Pārdevējs izsniedz Pircējam preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi preču izsniegšanas termiņi.
 7. Ja Pircējs preču izsniegšanas brīdī konstatē, ka preces iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), viņam tas ir jāieraksta preces izsniegšanas dokumentā (nodokļu rēķinā) Pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka prece ir saņemta bez preces iepakojuma bojājumiem.

VI Preču atdošana

 1. Preces, kurām ir noteikts īss  derīguma termiņš, derīguma termiņš tiek atzīmēts pie preces ar īpašu atzīmi. Preces tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
 2. Pircējam -fiziskām personām pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms likuma “Patērētāju tiesību aizsardzības likums” noteiktajā kārtībā, izmantojot Internetveikalā atvērto Pircēja personīgo norēķinu kontu.
 3. Pircējs var vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc attiecīgo preču nodošanas Pircējam. Pircējs nevar atkāpties no Līguma, ja:
 4. prece ātri bojājas vai tai drīz beigsies derīguma termiņš;
 5. ir atvērts iepakojums precei, un to veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 6. citos likumā paredzētajos gadījumos;
 7. Lai izmantotu atteikuma tiesības un/vai atkāptos no Līguma, Pircējs piesaka preču atdošana pieteikumu sūtot uz e-pastu chef@meatme.lv, un norāda tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā un sazinās ar Pircēju.
 8. Iepriekš minētajos gadījumos, Pircējs preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces saņemšanas, Pārdevēja darba dienā un darba laikā, nogādā  Pārdevējam uz struktūrvienību “Veikals”, Bāriņu ielā 5, Rīgā.
 9. Preču cenu, ko Pircējs ir  atdevis Pārdevējam pamatoti un  šajā daļā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atdod Pircējam, 10 (desmit) dienu laikā pēc preces pieņemšanas (reces piegādes cena).
 10. Preču atdošanas izdevumus, izņemot ja tiek atdotas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.
 11. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

VII Preču kvalitātes garantija

 1. Visu Internetveikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.
 2. Atsevišķiem preču veidiem tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos. Ja Pircēju neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.

VIII Citi noteikumi

 1. Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.
 2. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.